Sam- och brukarråd

Sam- och brukarråd är den verksamhet där vi bidrar med kunskap och oberoende expertis i den politiska beslutsprocessen. Den politiska makten tar ofta hjälp av idéburna organisationer när det gäller utveckling och genomförande av politik, då de idéburna organisationerna kan erbjuda viktig erfarenhet och unik kompetens. Genom sam- och brukarråd är Funktionsrätt Västerbotten delaktig i att utforma och skapa det samhälle vi lever i och den vård och omsorg vi har rätt till.

Under Relaterad information finns ett introduktionsmaterial till dig som är representant från någon av de föreningar som bildar Funktionsrätt Västerbotten.

Har du frågor eller funderingar, önskar ytterligare material eller föreläsning är du varmt välkommen att kontakta Funktionsrätt Västerbottens kansli:

Funktionsrätt Västerbotten
Storgatan 76
903 33 UMEÅ
Telefon: 090-70 66 00
Telefax: 090-70 66 16
E-post: info@ac.hso.se

Vad skiljer samråd från brukarråd?

Genom samråden samverkar vi kring övergripande frågor som rör våra medlemsföreningars medlemmar och deras anhöriga. De representanter som väljs från funktionshinderrörelsen representerar samtliga föreningar i samråden. Samverkan sker i regel med folkvalda och strategiskt ansvariga inom myndigheter.

Genom brukarråden har vi inflytande i många av de verksamheter som rör medlemsföreningarna medlemmar och anhöriga. Brukarråd sker som oftast med tjänstemän inom myndigheter som verkställer den politiska styrningen och svensk lagstiftning. Syftet med brukarråd är att bidra till att verksamheter som våra medlemmar använder ska utvecklas positivt och att våra medlemmar ska se och uppleva skillnad i sina liv.

Varför samverkar vi?

I enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska nära samråd ske med de personer som lagstiftningen, riktlinjerna eller andra beslutsfattande processer omfattar. Samråd ska ske med de organisationer som företräder personerna för att säkerställa och främja fullt förverkligande av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla människor utan något slag av diskriminering. I Regeringsformen står dessutom att det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och att det allmänna ska motverka alla former av diskriminering. Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Hur samverkar vi?

Det finns många faktorer som bestämmer hur vi samverkar. Den organisatoriska nivån har stor betydelse och bestämmer vilken form av samverkan som är aktuell. T.ex. har samråd i regel en mer strategisk inriktning och brukarråd en mer praktisk och verksamhetsnära inriktning. Eftersom det är stora skillnader mellan de myndigheter och organisationer vi samverkar med skapar det lika stora variationer i hur samverkan fungerar i praktiken. Vår gemensamma nämnare är den europeiska ”koden” för samverkan. Detta verktyg är en slags checklista för att stimulera och organisera medverkan i offentliga beslutsprocesser. Det grundläggande syftet med koden är att underlätta och skapa en bra miljö för samverkan genom att definiera ett antal principer, riktlinjer, verktyg och mekanismer för samråd. Alla parter vinner på samverkan och koden ger möjlighet till en gemensam terminologi och referensram för samverkan med medborgarna.

Funktionsrätt Västerbotten har för avsikt att använda ”koden” vid all former av sam- och brukarråd för att skapa en tydligare röd tråd i vår egen organisation, kvalitetssäkra samverkan och för att möjliggöra uppföljning. På sidan "Koden" för samverkan kan du läsa mer och se den i sin helhet.

Inga händelser hittades
Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten